Εταιρία


Η εταιρία ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ είναι χαρακτηρισμένη ώς μονάδα παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας από το Υπουργείο Έρευνας, Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (Αρ.Απόφ. ΥΒΕΤ/6400/ΕΦΑ/538/4-2-91) και διαθέτει άδεια παραγωγής αντιδραστηρίων IVD από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Αρ.Απόφ. ΕΟΦ/11018/14-2-07). Επίσης η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο κατασκευαστών in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων με κωδικό GRM3 (Αρ.Πρωτ. ΕΟΦ/76673/16-11-10) και τα προϊόντα τις διαθέτουν δήλωση πιστότητας CE και είναι καταχωρημένα στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του   Ερευνητικού Κέντρου Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ) με κωδικό κατασκευαστή 73021 και κωδικό πιστοποιητικού 20635.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2003 και με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 και συμμετέχει στο πρόγραμμα  "Κλινική Χημεία" του Εθνικού Συστήματος Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (ΕΣΕΑΠ).

Με σεβασμό προς το περιβάλλον η εταιρία συμμετέχει στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης - Ανακύκλωση το οποίο οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης- Ανακύκλωσης Α.Ε. και στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.