Ανοσοβιολογικά Αντιδραστήρια


Η εταιρία διαθέτει αντιδραστήρια για τον ποσοτικό προσδιορισμό ανοσοβιολογικών παραμέτρων με θολοσιμετρική μέθοδο. Τα αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται σε αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές με πρωτόκολλα εφαρμογής της εταιρίας.