ΑμυλάσηΤο κίτ προσδιορισμού αμυλάσης biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αμυλάσης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.Αρχή Μεθόδου

Η παρουσία του ενζύμου αμυλάση καταλύει την υδρόλυση του υποστρώματος 2-χλωρο 4-νιτροφαινυλο α-D-μαλτροτριοζίδιο (CNPG3) προς σχηματισμό της έγχρωμης ένωσης 2-χλώρο 4- νιτροφαινολη (CNP). Η αύξηση της απορρόφησης στα 405 nm είναι ανάλογη της δραστικότητας  της αμυλάσης στο δείγμα.Συσκευασίες

  • 001070-1x50 ml
  • 001714-3x20 ml για Hitachi® 902*
  • 001631-3x20 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001658-3x20 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.