Χοληστερόλη


Το κίτ προσδιορισμού χοληστερόλη biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της χοληστερόλης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.Αρχή Μεθόδου

Παρουσία του ενζύμου χοληστερόλο εστεράση (CE) οι εστέρες της χοληστερόλης υδρολύονται προς χοληστερόλη (CΗ) και η ολική CH με την βοήθεια του ενζύμου χοληστερόλο οξειδάση (CO) οξειδώνεται και παράγει Η2Ο2 . Η αντίδραση του Η2Ο2 με φαινολικό παράγωγο και 4-αμινοφαιναζόνη καταλύεται από το ένζυμο υπεροξειδάση (POD) και παράγει έγχρωμο προϊόν. Η αύξηση της απορρόφησης στα 510 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της χοληστερόλης στο δείγμα.
Συσκευασίες

  • 000217-4x50 ml
  • 000218-4x100 ml
  • 001564-3x200 ml για φωτόμετρο
  • 001560-4x50 ml για Hitachi® 902*  
  • 001559-8x50 ml για Hitachi® 902*
  • 001645-6x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001644-10x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001672-6x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*
  • 001671-10x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.