Κρεατίνο-Κινάση (CK)

Το κίτ προσδιορισμού της κρεατίνο-Κινάσης (CK) biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της CK σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.Αρχή Μεθόδου

Η δραστικότητα της κρεατίνο κινάσης (CK) προσδιορίζεται κινητικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γερμανικής Εταιρείας Κλινικής Χημείας (DGKC).H παρουσία του ενζύμου CK καταλύει την απόσπαση μιας φωσφορικής ομάδας από το μόριο της φωσφορικής κρεατίνης και το σχηματιζόμενο ATP  με την βοήθεια του ενζύμου εξοκινάση (ΗΚ) οδηγεί σε φωσφορυλίωση της γλυκόζης. Η παραγόμενη 6-φωσφορική γλυκόζη παρουσία του ενζύμου αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6P-DH) οξειδώνεται προς 6-φωσφορικό γλυκονικό οξύ με ταυτόχρονη αναγωγή του συνενζύμου NADP+ σε NADPH  . Η αύξηση της απορρόφησης στα 340 nm είναι ανάλογη της δραστικότητας  της CK στο δείγμα.Συσκευασίες

  • 001000-(3x28)+(1x21) ml
  • 001522-(2x20)+(1x10) ml για Hitachi® 902*
  • 001356-(6x20)+(2x15) ml για Hitachi® 902* 
  • 001628-(2x40)+(1x20) ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001664-(2x40)+(1x20) ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

     

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.