Κρεατινίνη


Tο κίτ προσδιορισμού κρεατινίνης biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.Αρχή Μεθόδου

Σε αλκαλικό περιβάλλον η κρεατινίνη αντιδρά με πικρικά ανιόντα προς σχηματισμό έγχρωμης ένωσης . Η αύξηση της απορρόφησης στα 490 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της κρεατινίνης στο δείγμα.

Συσκευασίες
  • 000216-(2x100)+(2x100) ml (Μέθοδος Jaffee κινητική)
  • 001543-(4x50)+(2x20) ml (Μέθοδος Jaffee κινητική) για Hitachi® 902*  
  • 001542-(8x50)+(4x20) ml (Μέθοδος Jaffee κινητική) για Hitachi® 902*  

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.