Κρεατινίνη ενζυματική

Το κίτ προσδιορισμού κρεατινίνης biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

Αρχή Μεθόδου

O ενζυματικός προσδιορισμός της κρεατινίνης ακολουθεί δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο η ενδογενής κρεατίνη διασπάται από το σύστημα των ενζύμων κρεατινάση και σαρκοσίνο οξειδάση (SOD) και το παραγόμενο Η2Ο2 καταστρέφεται παρουσία του ενζύμου καταλάση. Σε δεύτερο στάδιο η κρεατινίνη, παρουσία του ενζύμου κρεατινινάση, μετατρέπεται σε κρεατίνη, η οποία υφίσταται την επίδραση του ενζυμικού συστήματος κρεατινάση/σαρκοσίνο οξειδάση και το παραγόμενο Η2Ο2, παρουσία του ενζύμου υπεροξειδάση (POD), αντιδρά με με σύστημα trinder προς παραγωγή έγχρωμου προϊόντος. Η αύξηση της απορρόφησης στα 545 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης τη κρεατινίνης στο δείγμα.Συσκευασίες

  • 001326-(3x30)+(1x30) ml

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.