Σάκχαρο Εξοκινάση

Το κίτ προσδιορισμού σακχάρου μέθοδος εξοκινάσης biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.Άρχή Μεθόδου

Παρουσία του ενζύμου εξοκινάση (HK) η γλυκόζη φωσφορυλιώνεται προς 6-φωσφορική γλυκόζη η οποία με την βοήθεια του ενζύμου 6-φωσφορική αφυδρογονάση της γλυκόζης (G6P-DH) οξειδώνεται με ταυτόχρονη αναγωγή του συνενζύμου NAD+ σε NADH. Η αύξηση της απορρόφησης στα 340 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο δείγμα.


Συσκευασίες

  • 001532-10x25 ml
  • 001505-10x40 ml

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.