Σάκχαρο GOD-PAP

Το κίτ προσδιορισμού σακχάρου μέθοδος GOD/PAP biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.


Aρχή Μεθόδου

Παρουσία του ενζύμου γλυκόζο οξειδάση (GOD) η γλυκόζη οξειδώνεται και παράγει Η2Ο2. Η αντίδραση του Η2Ο2 με φαινολικό παράγωγο και 4-αμινοφαιναζόνη καταλύεται από το ένζυμο υπεροξειδάση (POD) και παράγει έγχρωμο προϊόν. Η αύξηση της απορρόφησης στα 510 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο δείγμα.


Συσκευασίες

  • 000919-4x100 ml
  • 001565-3x200 ml
  • 001558-8x50 ml για Hitachi® 902*
  • 001643-8x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001670-8x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.