Σίδηρος Φερροζίνη

Το κίτ προσδιορισμού σιδήρου με φερροζίνη biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του σιδήρου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

Αρχή Μεθόδου

Ο δεσμευμένος στην πρωτεϊνη τρανσφερίνη σίδηρος αποδεσμεύεται με την χρήση παραγώγου της γουανιδίνης. Παρουσία ασκορβικού οξέος τα ιόντα του Fe3+ ανάγονται προς Fe2+ τα οποία κατα την αντιδραση τους με φερροζίνη σχηματίζουν χηλική ένωση κυανού χρώματος. Η αύξηση της απορρόφησης στα 600 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του σιδήρου στο δείγμα.


Συσκευασία

  • 001533-(10x25)+(1x25) ml
  • 001536-(10x25)+(1x25) ml (Plus)
  • 001557-(4x50)+(2x20) ml για Hitachi® 902*  
  • 001556-(6x50)+(3x20) ml για Hitachi® 902*
  • 001646-(8x25)+(2x25) ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001675-(8x25)+(2x25) ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

     
 
     

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.