Μαγνήσιο Calmagite

Το κίτ προσδιορισμού μαγνησίου calmagite biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του μαγνησίου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.


Αρχή Μεθόδου

Σε αλκαλικό περιβάλλον το μαγνήσιο αντιδρά με την ένωση calmagite προς σχηματισμό χηλικής ένωσης ερυθρού χρώματος. Η αύξηση της απορρόφησης στα 520 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του μαγνησίου στο δείγμα.Συσκευασίες

  • 001689-(2x60)+(2x60) ml
  • 001545-(2x20)+(2x20) ml Hitachi® 902*  
  • 001544-(4x20)+(4x20) ml Hitachi® 902*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.