Μαγνήσιο Xylidyl

Το κίτ προσδιορισμού μαγνησίου xylidyl biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του μαγνησίου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.


Αρχή Μεθόδου

Σε αλκαλικό περιβάλλον το μαγνήσιο αντιδρά με την ένωση xylidyl blue προς σχηματισμό χηλικής ένωσης ερυθρού χρώματος. Η αύξηση της απορρόφησης στα 520 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του μαγνησίου στο δείγμα.

Συσκευασίες

  • 001712-4x40 ml
  • 001620-4x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001655-4x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

     

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.