Τριγλυκερίδια


Το κίτ προσδιορισμού τριγλυκεριδίων biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό των τριγλυκεριδίων σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

 


Αρχή Μεθόδου

H παρουσία του ενζύμου λιποπρωτεϊνο λιπάση καταλύει την υδρόλυση των τριγλυκεριδίων και η παραγόμενη γλυκερόλη  με την βοήθεια του ενζύμου γλυκερόλο κινάση (GΚ) φωσφορυλιώνεται. Η 3-φωσφορική γλυκερόλη παρουσία του ενζύμου γλυκερόλο 3-φωσφορική οξειδάση (GPO) οξειδώνεται με ταυτόχρονη παραγωγή Η2Ο2 η αντίδραση του οποίου με φαινολικό παράγωγο και 4-αμινοφαιναζόνη καταλύεται από το ενζύμο υπεροξειδάση (POD) και παράγει έγχρωμο προϊόν. Η αύξηση της απορρόφησης στα 510 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων στο δείγμα.Συσκευασίες

 • 001531-10x25 ml
 • 001504-10x40 ml
 • 000243-4x50 tests  για φωτόμετρο
 • 000244-8x100 tests για φωτόμετρο
 • 001352-4x50 ml για Hitachi® 902*  
 • 001563-8x50 ml Hitachi® 902*
 • 001639-6x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
 • 001638-10x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
 • 001667-6x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*
 • 001668-10x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

   

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.