Ουρία BUN

 

Το κίτ προσδιορισμού ουρίας BUN biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.Αρχή Μεθόδου

Παρουσία του ενζύμου ουρεάση η ουρία υδρολύεται προς NH3  η οποία με την βοήθεια του ενζύμου γλουταμική αφυδρογονάση (GlDH) αντιδρά με α-κετογλουταρικό προς  L-γλουταμικό οξύ με ταυτόχρονη οξείδωση του συνενζύμου NADH σε NAD+.  Η ελάττωση της απορρόφησης στα 340 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της ουρίας στο δείγμα. 

Συσκευασίες


  • 001526-10x25 ml
  • 001499-10x40 ml
  • 001551-(4x44)+(2x22) ml για Hitachi® 902*  
  • 001550-(6x44)+(3x22) ml για Hitachi® 902*
  • 001636-(4x40)+(2x20) ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001703-(8x40)+(4x20) ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001666-(4x40)+(2x20) ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*
  • 001676-(8x40)+(4x20) ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.