Ουρικό Οξύ


Το κίτ προσδιορισμού ουρικού οξέος biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ανθρώπινο ορό ή ούρα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.Αρχή Μεθόδου

Παρουσία του ενζύμου ουρικάση το ουρικό οξύ οξειδώνεται και παράγει Η2Ο2 . Η αντίδραση του Η2Ο2 με φαινολικό παράγωγο και 4-αμινοφαιναζόνη καταλύεται από το ενζύμο υπεροξειδάση (POD) και παράγει έγχρωμο προϊόν. Η αύξηση της απορρόφησης στα 510 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του ουρικού οξέος στο δείγμα.


Συσκευασίες

  • 000245-4x50 ml
  • 000246-4x100 ml
  • 001562-4x50 ml για Hitachi® 902*  
  • 001561-8x50 ml για Hitachi® 902*
  • 001641-6x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001640-10x40 ml για Mindray® BS-200*/BS-200E*
  • 001677-6x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*
  • 001669-10x40 ml για Mindray® BS-300*/BS-380*/BS-400*

*Τα αντιδραστήρια προσφέρονται σε υποδοχείς των αναφερόμενων αναλυτών.

     

Η εταιρεία διαθέτει πρωτόκολλα εφαρμογής για μεγάλο αριθμό αναλυτών ανοικτού τύπου οι οποίοι κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.