Βαθμονομητές-Οροί Ελέγχου


Η εταιρία διαθέτει βαθμονομητές (calibrators) και ορούς ελέγχου (controls) για την βαθμονόμηση και τον έλεγχο των μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού των βιοχημικών παραμέτρων.